Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kvalita života - naliehavá výzva pre vedu nového storočia
V úvode sa naznačujú laické názory na to, čo je blahobytný život. Prístupy medicínskych pracovníkov k vylepšeniu života chronicky chorých pacientov možno pokladať za počiatok výskumov kvality života. Uvádzajú sa domény kvality života podľa WHO v príslušnom medzinárodnom projekte. Šírku tohoto fenoménu dokresľujú ekologicko-environmentálne kritériá. Pertraktujú sa sociálne či sociálno-psychologické indikátory kvality života a podrobnejšie sa popisujú individuálno-psychologické koncepty (spokojnosť, pohoda, prúdenie). Informuje sa o integračných prístupoch ku kvalite života, ktoré reprezentujú index ľudského vývoja (HDI - OSN) a očakávanie šťastného života (HLE - R. Veenhoven). Podrobne sa prezentujú princípy autorovho hypotetického modelu kvality života: trojitá úroveň a viacdimenzionálnosť navrstvených komponentov dotváraná zmyslom života ako systémovým regulátorom konania.
Klíčová slova: kvalita života, kritéria kvality života, spokojenost, pohoda, proudění, smysl života
Kováč, Damián (2001). Kvalita života - naliehavá výzva pre vedu nového storočia. Československá psychologie, 45(1), 34-44.

Abstract not available.
Keywords: quality of life, criteria of quality of life, satisfaction, well-being, flow, meaning of life