Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Tři desetiletí kritické psychologie ve světě
Stať mapuje třicetiletou historii a současnost kritické psychologie. Po charakteristice tří proudů podle Gergena (radikálního, revitalizačního, konstrukcionistického) či podle Pottera (kritika ad hoc, Kriticismus, reflexivní proud) následuje sumarizace klíčových rysů kritické psychologie. Autor zdůrazňuje sociologizování, obrat k jazyku, zpochybňování premis mainstreamové psychologie a etnopsychologické upozorňování na kulturní determinismus. Zvláštní pozornost je věnována diskurzivní psychologii. Ve druhé části je aplikována kritická reflexe na samotnou kritickou psychologii v podobě dvou výhrad vůči diskurzivním tezím. Výhrady naznačují, že i kritická psychologie musí zůstat otevřená diskusím nad vlastními premisami a závěry.
Klíčová slova: kritická psychologie, metapsychologie, diskurzivní psychologie
Vybíral, Zbyněk (2001). Tři desetiletí kritické psychologie ve světě. Československá psychologie, 45(1), 69-81.

Abstract not available.
Keywords: critical psychology, metapsychology, discourse psychology