Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Anxieta, hnevlivosť a senzitivita voči nespravodlivosti
Empiricky bol overovaný vplyv úzkostlivosti a hnevlivosti na senzitivitu voči nespravodlivosti. Hypotetizovaný bol pozitívny vplyv oboch osobnostných charakteristík na percepciu výskytu neférového správania a pozitívny vplyv hnevlivosti na výskyt zlosti ako reakcie na takéto správanie. Dotazník SVN (Senzitivita voči nespravodlivosti), Multidimenzionálna škála hnevu a slovenská verzia STAI boli administrované 142 účastníkom vo veku 22 až 66 rokov, z čoho bolo 76 žien a 66 mužov. Vplyv úzkostlivosti a hnevlivosti na senzitivitu voči nespravodlivosti bol overovaný medziskupinovým projektom, v ktorom boli účastníci výskumu rozdelení do skupín s vyšším a nižším skóre v príslušných dotazníkoch. Kritériom vytvárania týchto skupín boli aritmetické priemery. Analýza údajov prostredníctvém ANOVA (Oneway) potvrdila významný vplyv úzkostlivosti i hnevlivosti na percepciu výskytu neférového správania a hnevlivosti na výskyt zlosti ako reakcie na takéto správanie. Úzkostliví aj hnevliví účastníci popisovali vyšší výskyt neférového správania, hnevliví popísali častejšiu reakciu zlosťou na tieto prípady.
Klíčová slova: sociální nespravedlnost, anxieta, hněv
Lovaš, Ladislav - Pirháčová, Ivana (1996). Anxieta, hnevlivosť a senzitivita voči nespravodlivosti. Československá psychologie, 40(3), 248-255.

Abstract not available.
Keywords: social injustice, anxiety, anger