Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Slovenská verzia Snyderovej Škály nádeje: Preklad a adaptácia
Autor opisuje proces adaptácie slovenského prekladu Snyderovej Šklály nádeje. V úvode uvádza tri skupiny psychologických názorov na nádej: kognitívne, emocionálne a existenciálne. Snyderova koncepcia patrí medzi kognitívne teórie. Snyder chápe nádej jako kognitívne zameranie obsahujúce dve zložky: snahu (voľu a schopnosť vytrvať v dosahovaní cieľa) a cestu (schopnosť generovať fungujúce sposoby na dosahovanie cieľa). Slovenská verzia Škála nádeje bola najprv administrovaná vzorke 206 respondentov. Potom bola na základe štatistických výsledkov upravená a administrovaná ďalším 334 respondentom. Súčasná verzia škály vykazuje dostatočnú vnútornú konzistenciu, faktorovú štruktúru zhodnú s dimenziami škály a primeranú validitu s vybranými kritériami.
Klíčová slova: naděje, Škála naděje
Halama, Peter (2001). Slovenská verzia Snyderovej Škály nádeje: Preklad a adaptácia. Československá psychologie, 45(2), 135-141.

Abstract not available.
Keywords: hope, Hope Scale