Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Skúmanie vzťahov medzi priestorovou predstavivosťou a hladinou testosterónu u nadaných detí
Autori sa venujú v rámci longitudinálneho výskumu vzťahu medzi hladinou testosterónu a špecifickými kognitívnymi schopnosťami, konkrétne priestorovou predstavivosťou. V predkladanej štúdii sú zosumarizované výsledky výskumu za r. 1994 - 1999. Celkovo boli získané údaje od 251 detí vo veku 8 - 12 rokov.
Tieto faktory sa skúmajú v populácii intelektovo nadaných detí v porovnaní s deťmi priemernej populácie toho istého veku. Intelektovo nadané deti sú žiakmi Školy pre mimoriadne nadané deti.
Výsledky sumárnej 5 ročnej štúdie, kde spolupracujú lekári a psychológovia, ukázali následovné:
1. úroveň priestorovej predstavivosti je u nadaných detí signifikantne vyššia oproti deťom kontrolnej skupiny,
2. hladiny testosterónu sú u nadaných detí signifikantne nižšie - oproti deťom z kontrolnej skupiny,
3. kým v bežnej populácii sú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v oboch skúmaných faktoroch, u nadaných detí sme nezistili významné rozdely.
Tieto výsledky naznačujú, že pre nadanie sú charakteristické isté špecifické prejavy - externé (výkonové) i interné (neurobiologické).
Cieľom ďalšej etapy výskumu je skúmať diferencie v priebehu puberty, keď sa hladiny testosterónu výrazne menia.
Klíčová slova: nadané děti, intelektové nadání, testosteron, prostorová představivost
Laznibatová, Jolana - Ostatníková, Daniela - Dohnányiová, Monika - Pastor, Karol (2001). Skúmanie vzťahov medzi priestorovou predstavivosťou a hladinou testosterónu u nadaných detí. Československá psychologie, 45(3), 193-207.

Abstract not available.
Keywords: gifted children, intellectual talent, testosterone, spatial imagery