Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
K výzkumu prožitku změny
Sdělení uvádí výsledky autorova zkoumání prožitku společenské změny, k níž u nás došlo po r. 1989. Popsaný výzkum vychází z analýzy různých empirických materiálů, včetně rozhovorů a dotazníkového výzkumu, provedeného v září r. 1994 na 222 posluchačích distančního studia Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí n. L. Základní problém, který se sdělení pokouší řešit, je svou povahou metodologický - autor se v něm snaží o vymezení dynamických charakteristik prožitku změny jakožto specificky psychologického jevu. Současně upozorňuje na některé souvislosti prožitku změny s procesy nevědomého charakteru a možnosti prostřednictvím studia prožitku změny tyto procesy zkoumat.
Klíčová slova: prožitek změny, společenská změna
Kolman, Luděk (1996). K výzkumu prožitku změny. Československá psychologie, 40(3), 256-269.

Abstract not available.
Keywords: experience of change, societal change