Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Sociálne reprezentácie individuálnych práv v diskurze mladej generácie
Na základe analýzy diskusií na tému dodržania lakárskeho tajomstva v prípade pacientov s AIDS/HIV identifikujú autori sposob, akým mladá generácia rozmýšľa o právach a záväzkoch jednotlivca v našej spoločnosti. Výsledky kvalitatívnej analýzy ukázali, že príslušníci mladej generácie reprodukujú predovšetkým argumentáciu tradičného autoritatívneho a moralizujúceho diskurzu, v ktorom boli socializovaní v rodinách a vo vzdelávacích inštitúciách. Potvrdzuje sa tým spätosť sposobu, akým o spoločenských témach hovoríme s jazykom na jednej strane, so sposobom distribúcie inštitucionalizovanej moci a zodpovednosti na strane druhej. Liberálny sposob myslenia je minoritným sposobom myslenia aj v prípade vzdelanej mladej populácie. Jeho malý vplyv je sposobený tým, že mu chýba širšie argumentačné zázemie a vhodný jazyk. Chýba mu tiež implicitný rešpekt voči svojprávnosti súkromných osob a dovera v ich kompetentnosť riadiť svoje konanie v súlade s uvedomovanými spoločenskými záväzkami. Bez tohto každodennou praxou potvrdzovaného predpokladu sa liberalizmus javí ako nemorálna obhajoba individuálneho egoizmu.
Klíčová slova: práva a odpovědnost jednotlivce, sociální reprezentace, diskurz
Plichtová, Jana - Štulrajter, Martin (2001). Sociálne reprezentácie individuálnych práv v diskurze mladej generácie. Československá psychologie, 45(3), 226-242.

Abstract not available.
Keywords: rights and responsibility of an individual, social representation, discourse