Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Změny kožní vodivosti během testu slovních asociací
Studie stručně přehlíží podstatu a význam testu slovních asociací, poukazuje na přínos měření fyziologických parametrů pro hlubší porozumění asociačnímu procesu a referuje o experimentu, který tento přístup dokumentuje.
28 pokusným osobám (16 normálních probandů a 12 pacientů) byl počítačově administrován test slovních asociací s délkou odpověďového intervalu 15 sekund, během něhož byly snímány hodnoty kožní vodivosti dlaňové oblasti nedominantní ruky. Dva podnětové protokoly byly složeny z 10 slov emočně záporných, 10 slov emočně kladných a 20 slov neutrálních, a to tak, aby po neutrálním slově následovalo náhodně vždy buď emočně kladné, či záporné slovo a aby protokol 2 obsahoval na místech s afektogenními podněty slova s valencí protikladnou k valenci na tomtéž místě protokolu 1. Oba protokoly byly administrovány rovnoměrně napříč celým vzorkem i jeho podskupinami.
Grafická a statistická analýza reakčních časů a reakcí kožní vodivosti po jednotlivých typech podnětových slov ukazuje, že jak nejdelší reakční latence, tak největší změny kožní vodivosti jsou vyvolávány podněty se záporným emočním nábojem. Ty patrně vybavují - na rozdíl od kladných stimulů - konfliktogenní psychické obsahy, jejichž zpracování je doprovázeno zvýšenou kognitivní aktivitou a fyziologickou aktivací. Přes zřetelnou souvislost mezi oběma parametry je však relevantní hypotéza, že každý z nich zachycuje různé komponenty stavu navozeného stimulací - autonomní fyziologickou reakci organismu a psychickou schopnost její regulace.
Klíčová slova: test slovních asociací, kožní vodivost, afektogenní charakteristiky stimulů
Šlechta, Petr (2001). Změny kožní vodivosti během testu slovních asociací. Československá psychologie, 45(3), 243-251.

Abstract not available.
Keywords: word association test, skin conductance, affective characteristics of stimuli