Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Dimenzionalita a psychometrické vlastnosti slovenskej verzie škály vnímaného zážitku komunity
Prezentovaná štúdia analyzuje dimenzionalitu a psychometrické vlastnosti Škály vnímaného zážitku komunity (Chertok, 1999), ktorá bola preložená do slovenského jazyka. Zámerom autorky bolo tiež sprístupnenie škály širšej odbornej verejnosti a zároveň podnietenie jej využitia v sociokultúrnych podmienkach na Slovensku. 30 položiek škály bolo administrovaných spolu s ďalším dotazníkom na vzorke 126 ľudí navštevujúcich rozne malé cirkevné spoločenstvá. Faktorová štruktúra slovenskej verzie je z veľkej časti zhodná s faktorovou štruktúrou povodnej škály. Na základe analýzy vnúturnej konzistencie a validity sa ako nosné ukázali dimenzie vzájomná spoluzodpovednosť a poslanie. Na druhej strane nízka vnútorná konzistencia subškály disharmónie poukazuje na nejednoznačné obsahové zastúpenie položiek vo vnútri dimenzie a na potrebu jej ďalšej úpravy. Zaujímavým výsledkom, poukazujúcim na určité kultúrne alebo skupinové diferencie, je rozdiel medzi všeobecným faktorom sýtiacim väčšinu celkového možného rozptylu u vzorky v USA (faktor poslania) a vzorky slovenských respondentov (faktor vzájomnej spoluzodpovednosti).
Klíčová slova: komunita, psychologický zážitek komunity, skupina, měření
Halamová, Júlia (2001). Dimenzionalita a psychometrické vlastnosti slovenskej verzie škály vnímaného zážitku komunity. Československá psychologie, 45(3), 259-269.

Abstract not available.
Keywords: community, psychological sense of community, group, assessment