Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Zvládání zátěže pomocí strategií záměrného sebeznevýhodňování
Přehledová studie upozorňuje na zajímavý aspekt lidského zvládání zátěžových situací - používání strategií záměrného sebeznevýhodňování. Seznamuje s historií bádání, která začínala pracemi S. Jonese, E. Berglase o konzumování alkoholu jako prostředku sebeznevýhodňování. Definuje tyto strategie a upozorňuje na tři základní funkce, které plní: autoprezentační, autoprotektivní a redukování afektivních stavů. Připomíná tři možné podoby těchto strategií (behaviorální, verbální, kombinovanou). Porovnává shody a rozdíly mezi záměrným sebeznevýhodňováním a kauzálním atribuováním. Na základě literatury mapuje hlavní determinanty sebeznevýhodňování: jedincovo já, jeho naději, motivaci, úsilí, pohlaví, věk, sociální okolí, úkoly, které má jedinec zvládnout. Studie předkládá typologii strategií záměrného sebeznevýhodňování a uvádí možné diagnostické metody. Konstatuje, že nejméně pozornosti se zatím věnovalo intervenčním postupům a cíleným změnám záměrného sebeznevýhodňování.
Klíčová slova: zvládání zátěže, strategie záměrného sebeznevýhodňování, sebeprezentování, sebeochraňování, diagnostika
Mareš, Jiří (2001). Zvládání zátěže pomocí strategií záměrného sebeznevýhodňování. Československá psychologie, 45(4), 311-322.

Abstract not available.
Keywords: coping, self-handicapping strategies, self-presentation, self-protection, assessment