Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vzťah tvorivosti a inteligencie: prieniky, podobnosti a odlišnosti
Príspevok rozoberá vzťah dvoch príbuzných pojmov - tvorivosti a inteligencie, pričom už pri pokuse o ich vymedzenie upozorňuje na ich spoločné znaky a odlišnosti. Informuje o roznych názorových prúdoch, ktoré sa diferencovali v priebehu vedeckého skúmania oboch fenoménov. Uvádza teórie, ktoré: 1. chápu tvorivosť ako podsystém inteligencie (zahàňajú do rámca inteligencie i fenomény, ktoré sú inak bežne priraďované k pojmu tvorivosť); 2. chápu inteligenciu ako podsystém tvorivosti (inteligencia je iba jeden z viacerých zdrojov tvorivosti); 3. nazerajú na tvorivosť a inteligenciu ako na prekrývajúce sa systémy (pričom za istou "prahovou" úrovňou inteligencie sa tvorivosť uplatňuje nezávisle); 4. nerozlišujú medzi tvorivosťou a inteligenciou, keďže sa obe vyskytujú aj pri všedných činnostiach súbežne a prelínajú sa; 5. podčiarkujú význam praxe či oblasti, v ktorej tvorivá osobnosť posobí skor ako úroveň inteligencie. Z uvedených teoretických prístupov príspevok analyzuje najmä novšie a menej známe prístupy Gardnera, Sternberga a Lubarta, Urbana, Torranceho teóriu prahov, certifikačnú teóriu, ale aj implicitné teórie inteligencie a tvorivosti. Uvádza základné charakteristiky jednotlivých prístupov so zameraním na vzťah inteligencie a tvorivosti.
Významným zdrojom poznatkov sú výsledky klasických výskumov vzťahu inteligencie a tvorivosti, ktoré sa vynorili v súvislosti s rozpracovaním teórie tvorivých schopností. O závery z výskumov tohoto typu sa opiera aj prezentovaný výskum, realizovaný na súbore 547 adolescentov maturitných ročníkov (307 mužov a 240 žien). Tvorivosť a inteligencia sa javia na základe výsledkov realizovaného výskumu ako prekrývajúce sa a vzájomne prepojené aspekty intelektových funkcií a schopností.
Klíčová slova: tvořivost, inteligence, komponenty, konvergentní a divergentní myšlení, fluencie, flexibilita, originalita
Szobiová, Eva (2001). Vzťah tvorivosti a inteligencie: prieniky, podobnosti a odlišnosti. Československá psychologie, 45(4), 323-337.

Abstract not available.
Keywords: creativity, intelligence, components, convergent and divergent thinking, fluency, flexibility, originality