Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Disociativní komponenty v etiopatogenezi epilepsie a možnosti jejich sledování
V článku jsou shrnuty některé poznatky dokládající psychogenní aspekty etiopatogeneze epileptického procesu, a to jak z hlediska klinického, tak i z hlediska experimentálních studií. Jsou rovněž ukázány některé již dříve používané přístupy z hlediska teorie disociace nebo psychoanalyticky orientovaných prací usilující o vysvětlení podstaty této problematiky. Moderní teorie disociace poskytuje nyní určité vysvětlení patologických procesů probíhajících u tzv. skupiny disociativních onemocnění, které jsou v MKN-10 uvedeny pod označením F44.
Další poznatky v teorii disociace pak potvrdily hypotézu disociativního kontinua od běžné disociace až po patologické formy, které mají svůj podíl v celé řadě psychických onemocnění. V současné literatuře jsou rovněž vyjádřeny hypotézy, že farmakorezistence je jev, který u některých nemocí (epilepsie, deprese) může být zapříčiněn právě disociativní komponentou typu posttraumatické stresové poruchy. V našich výzkumech disociace u 40 epileptických pacientů a 40 kontrolních subjektů jsme měřili disociaci prostřednictvím škály disociativních zkušeností DES. Medián DES skóru byl pro epileptickou skupinu 11,37 a 4,6 pro skupinu kontrolní. Tyto výsledky jsou v souladu s jinými výzkumy disociace u epileptických pacientů a s naší předchozí studií.
Klíčová slova: epilepsie, disociace, DES, psychogenní aspekty etiologie epilepsie
Bob, Petr - Ptáček, Radek (2001). Disociativní komponenty v etiopatogenezi epilepsie a možnosti jejich sledování. Československá psychologie, 45(4), 347-353.

Abstract not available.
Keywords: epilepsy, dissociation, DES, psychogenic aspects of epileptic etiology