Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Reklama z perspektívy príjemcov a příjemkýň na príklade zobrazovania a vnímania ženského tela vo veľkoplošnej reklame
Cieľom teoretickej časti štúdie je pohľad na psychológiu reklamy z perspektívy ľudí, ktorí sú (dobrovoľnými a nedobrovoľnými) príjemcami a prijímateľkami reklamy. Autorky kriticky analyzujú sposob, akým súčasná psychológia v prevažnej miere k javu reklamy pristupuje. Argumentujú, že psychológia slúži hlavne inzerentom, a nie adresátom reklamy. Autorky chápu reklamu ako vyrábanie (konštrukciu) sociálnej reality a z toho chápania odvodzujú je psychologické posobenia dosledky. Navrhujú klásť a skúmať celkom iné otázky ako tradičná psychológia reklamy - v istom zmysle postulujú "kritickú psychológiu reklamy".
Vo výskume, ktorý ilustruje presadzovanie komerčných záverov zo strany inzerentov pomocou rodových stereotypov, sa bádalo vnímanie šiestich veľkoplošných reklám, zobrazujúcich ženské telo vcelku alebo jeho časti. Pomocou korešpondenčnej analýzy boli zistené a odlíšené dimenzie, v ktorých percipovali daný set reklám ženy - účastníčky výskumu a muži - účastníci výskumu. U žien prvá dimenzia bola "rešpektovanie ženy - nepáči sa mi"; druhá dimenzia "určené ženám - určené mužom". Muži posudzovali reklamy v dimenziách "trápne - vtipné" a "účinná reklama - neúčinná reklama". Ženy - účastníčky v oveľa vyššej miere ako muži - účastníci percipovali reklamy, zobrazujúce ženské telo a jeho části ako trápne, urážajúce dostojnosť ženy a využívajúce ženské telo a jeho části zbytočne.
Klíčová slova: psychologie reklamy, kritická psychologie, rodové stereotypy, kritická psychologie reklamy
Bačová, Viera - Jeleňová, Iveta (2001). Reklama z perspektívy príjemcov a příjemkýň na príklade zobrazovania a vnímania ženského tela vo veľkoplošnej reklame. Československá psychologie, 45(4), 354-374.

Abstract not available.
Keywords: psychology of advertising, critical psychology, gender stereotypes, critical psychology of advertising