Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Osobnostní determinanty sebeohodnocení a životní spokojenosti: Mezipohlavní rozdíly
Studie se zabývá otázkou shod a rozdílů v osobnostních korelátech sebehodnocení a životní spokojenosti. Zaměřili jsme se na vztahy sebehodnocení a životní spokojenosti k dimenzím pětifaktorového modelu osobnosti, a to i z hlediska mezipohlavních rozdílů. Ačkoliv sebehodnocení a životní spokojenost úzce souvisejí, jejich vztahy k osobnostním charakteristikám jsou shodné pouze částečně. Sebehodnocení i životní spokojenost jsou spojeny s extraverzí, emoční stabilitou a svědomitostí. Životní spokojenost je dále spojena s otevřeností vůči novým zkušenostem, a to u dívek i chlapců, a s přívětivostí pouze u dívek. Ačkoliv jsou některé vztahy statisticky neprůkazné, jsou zde mezipohlavní rozdíly v jejich směru: zatímco u chlapců otevřenost novým zkušenostem a přívětivost sebehodnocení snižují, u dívek jsou obě proměnné naopak spojeny s vysokým sebehodnocením.
Klíčová slova: sebehodnocení, životní spokojenost, pětifaktorový model osobnosti, mezipohlavní rozdíly
Blatný, Marek (2001). Osobnostní determinanty sebeohodnocení a životní spokojenosti: Mezipohlavní rozdíly. Československá psychologie, 45(5), 385-392.

Abstract not available.
Keywords: self-esteem, life satisfaction, five-factor model of personality, gender differences