Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Politická orientace, systém hodnot a hodnocení společenských změn
V práci jsme testovali tři hlavní oblasti hypotéz. První z nich se týká vztahů mezi politickou orientací a kruhovým modelem hodnot S. H. Schwartze (1992). Předpokládali jsme, že mezi dvěma klíčovými dimenzemi politické orientace (levo-pravé a liberálně-autoritářské) a systémem hodnot S. Schwartze existuje vysoká míra korespondence, a že levo-pravá dimenze politické orientace bude s tímto modelem hodnot vykazovat systematické, sinusoidní vztahy. Druhá oblast hypotéz se týká souvislostí mezi osobní hierarchií hodnot a hodnocením společenských změn, k nimž u nás dochází po roce 1989. Protože základním rysem těchto změn je neustále se zvyšující míra individualismu, očekávali jsme, že tyto změny budou hodnoceny tím příznivěji, čím větší důraz je kladen na individualistické hodnoty (zejména úspěch a moc), a naopak - tím méně příznivě, čím větší důraz je kladen na hodnoty kolektivistické (zejména spravedlnost a benevolenci). Třetí oblast hypotéz je odvozena z předchozích dvou. Protože je pravicová orientace spjata s individualistickými hodnotami a levicová orientace s hodnotami kolektivistickými, budou pravicově orientovaní respondenti hodnotit sppolečenské změny příznivěji než respondenti orientovaní levicově. Výsledky výzkumu, jehož se zúčastnili universitní studenti, vedly k potvrzení většiny dílčích hypotéz.
Klíčová slova: politická orientace, hierarchie hodnot, individualismus, kolektivismus, hodnocení sppolečenských změn
Hnilica, Karel (2001). Politická orientace, systém hodnot a hodnocení společenských změn. Československá psychologie, 45(5), 393-407.

Abstract not available.
Keywords: political orientation, hierarchy of values, individualism, collectivism, evaluation of social changes