Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Paměťové vybavování rychlosti tempa
Studie se věnuje krátkodobé paměti pro rychlost tempa. V experimentu měly pokusné osoby za úkol poslouchat rychlost základního tempa prezentovaného ve formě krátké řady tónů elektronického metronomu. Následoval retenční interval, po jeho skončení měly pokusné osoby za úkol rychlost tohoto tempa vyťukat prstem. V experimentu byla použita tempa v rychlosti 200, 100, 67, 50 a 40 rázů za minutu, retenční interval byl 3, 10, 20 nebo 30 sec. Experiment řešil dvě otázky: (1) Jak rychle vyhasíná paměťová stopa pro rychlost tempať (2) Má zvolené tempo nějaký vliv na zapamatování a zapomínání rychlosti tempať Výsledky ukázaly, že paměťová stopa v průběhu časového intervalu 30 sec postupně vyhasíná, avšak zhoršení paměťového vybavení bylo velice malé. Délka retenčního intervalu měla statisticky významný vliv na velikost chyby paměťového vybavení. Obecně platí: čím delší byl retenční interval, tím byla chyba větší. Avšak tato závislost se statisticky signifikantně projevuje jen v oblasti rychlých a středních temp. Výsledky jsou vysvětlovány pomocí strategie kategoriálního vnímání tempa.
Klíčová slova: krátkodobá paměť, tempo, čas, vnímání času
Franěk, Marek - Fabiánová, Hana (2001). Paměťové vybavování rychlosti tempa. Československá psychologie, 45(5), 441-450.

Abstract not available.
Keywords: short-term memory, tempo, time, time perception