Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Rodovosť emocionality - jej význam a podoby v sociálnej kompetencii mužov a žien
Štúdia sa zaoberá otázkami emocionality vo vzťahu k sociálnej kompetencii. Opiera sa o predpoklad sociálnej konštruovanosti kategórií mužskosti/maskulinity a ženskosti/femininity, v ktorých je emocionalita diferencujúcim znakom.
V prvej časti sa analyzujú modely sociálnej kompetencie M. Argyla a R. E. Riggia so špecifickým dorazom na význam jej neverbálnych zložiek - emocionálnej expresivity a vnímavosti. Druhá časť dokumentuje na vybraných výskumoch emocionality mužov a žien súčasné prístupy k problematike medzipohlavných rozdielov v emocionálnych atribútoch/dimenziách, kde rozdiely v prežívaní a vonkajších prejavoch emócií sú pripisované rozdielnym rolovým požiadavkám a očakávaniam. Uvádza vlastné zistenia z výskumu rodových stereotypov v slovenskej populácii. Záverom sú naznačené výskumné otázky pre oblasť emocionality, jej pozitívneho významu pre sociálnu kompetenciu.
Klíčová slova: sociální kompetence, rodové stereotypy, emocionality, neverbální způsobilosti, maskulinita/feminita
Kusá, Daniela - Maxianová, Dagmar (2001). Rodovosť emocionality - jej význam a podoby v sociálnej kompetencii mužov a žien. Československá psychologie, 45(5), 451-459.

Abstract not available.
Keywords: social competence, gender stereotypes, emotionality, nonverbal abilities, masculinity/feminity