Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologie náboženství a osobnostní problematika
V současném systému psychologických věd se vytvářejí některé kontakty psychologie náboženství s psychologií osobnosti. Jedna i druhá se vyznačují metodologickým dualismem přístupů "vysvětlujících" a "chápajících". Mezi oběma však dochází také ke kontaktům v tematické rovině, což autorka demonstruje prostřednictvím tří témat.
U některých jedinců vývoj náboženskosti se stává speciální stránkou vývoje jejich osobnosti. V tomto smyslu zvláštní pozornosti zasluhuje psychologická problematika konverzí. Do okruhu tématu vývoje náboženskosti spadají i otázky náboženské zralosti. Jejich studium může být podnětné vzhledem k problematice zralosti osobnosti.
Druhé téma, kterému autorka věnuje pozornost, je dynamika a prožitkové kvality náboženské zkušenosti. Jako zajímavé se jeví určité psychologické podobnosti mezi náboženskou zkušeností a některými zvláštními zážitky nereligiózních jedinců.
Třetím tématem jsou typologické a dimenzionální přístupy k interindividuálním diferencím náboženskosti. Jde zejména o rozlišení náboženskosti extrinzické a intrinzické a o identifikaci dimenze náboženského hledání. Hledisko extrinzické a intrinzické hodnotové motivovanosti je patrně aplikovatelné i v širším okruhu otázek interindividuálních diferencí osobnostního rázu.
Klíčová slova: psychologie náboženství, psychologie osobnosti, konverze, náboženská zkušenost, extrinzická a intrinzická náboženskost, dimenze hledání
Kolaříková, Olga (1996). Psychologie náboženství a osobnostní problematika. Československá psychologie, 40(4), 293-303.

Abstract not available.
Keywords: psychology of religion, psychology of personality, conversion, religious experience, extrinsic and intrinsic religiousness, dimension of quest