Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Od abstraktnej k praktickej inteligencii
Do popredia záujmu teoretikov i praktikov skúmajúcich inteligenciu sa dostávajú styčné plochy i rozdiely v chápaní abstraktnej i praktickej inteligencie. Argumenty v prospech tejto dichotómie poskytujú už filozofické ancedenty a najmä tradícia teoretického a praktického vo vývine jednotlivých vied. Ïaåšie argumenty ponúka aj bežná lexika každodenného života, ale aj série kroskulturálnych výskumov. Na rozdiel od školských a knižných poznatkov sa v tradičných spoločenstvách preferuje sociálne prospešné chápanie inteligencie. Dichotómiu možno ilustrovať aj na základe implicitných teórií. Rozdiely medzi abstraktnou a praktickou inteligenciou vyplývajú aj z rozdielnej štruktúry spracovávaných poznatkov (procerurálnych alebo deklaratívnych), z "dobre" a "zle" definovaných problémov a rozdielov medzi jednotlivcami rozných vekových skupín.
Klíčová slova: abstraktní inteligence, praktická inteligence, implicitní teorie, kognitivní styly, intelektové styly
Ruisel, Imrich (2001). Od abstraktnej k praktickej inteligencii. Československá psychologie, 45(6), 493-512.

Abstract not available.
Keywords: abstract intelligence, practical intelligence, implicit theories, cognitive styles, intellect styles