Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Televize a vývoj řeči v útlém dětství
Předmětem výzkumu byly předpokládané rozdíly v řeči u dětí do 3 let věku v závislosti na tom, jak často jsou tyto děti vystaveny sledování televize. Podle tohoto kritéria byly děti rozděleny do 3 skupin. První skupinu tvořily ty, v jejichž domácnostech byla dle rodičů televize zapínána velmi často. Druhou skupinou byly děti, kde byla televize sledována jen v určitých částech dne, tj. s průměrnou frekvencí. Do třetí skupiny byly zařazeny děti, které televizi sledovaly minimálně či spíše náhodně.
Autoři ve svém pojednání dospěli k závěru, že existují souvislosti mezi sledováním TV a vývojem řeči v útlém věku.
1. Rozdíly v řečové produkci se objevují v raných stadiích jejího vývoje. U osmnáctiměsíčních dětí dochází k pomalejšímu nástupu počátků mluvení i vlastní produkce slov. Také u tříletých dětí jsou patrny rozdíly - děti více podléhající televiznímu vysílání více chybují v gramatice, mluví méně čistě (tj. jejich verbální projev je obtížněji srozumitelný).
2. Děti pobývající častěji v prostředí zapnuté TV ve větší míře gestikulují oproti dětem, v jejichž prostředí je sledována TV méně často. Tato skutečnost platí jak pro děti ve věku osmnácti měsíců, tak pro děti tříleté.
Rozdíly v tvorbě adjektiv zaznamenány nebyly.
Významné rozdíly v receptivní složce řeči mezi jednotlivými skupinami dětí nebyly rovněž zjištěny. Za pozornost stojí naznačený trend, podle kterého se úroveň porozumění jeví jako nejvíce vyspělá u dětí, v jejich rodinách byla televize zapínána velice často.
Při celkovém posuzování dosaženého stupně řečového vývoje jako nejvyspělejší vystupuje skupina dětí, která je podrobena sledování televize středně často, tj. s průměrnou frekvencí zapínání TV.
Klíčová slova: televize, dítě, řeč
Šporcrová, Ivona - Čoupek, Petr (2001). Televize a vývoj řeči v útlém dětství. Československá psychologie, 45(6), 513-525.

Abstract not available.
Keywords: TV, child, speech