Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické aspekty analýzy značky z marketingového hlediska
Studie vychází ze současných marketingových přístupů a akcentuje ty psychologické atributy značky, které vytvářejí její identitu ve vazbě na spotřebitele. Definuje hodnotu značky (brand values) a styl značky (brand style) jako východisko pro pochopení image značky. Značku definuje rovněž z pohledu kognitivní psychologie, především jejího přínosu pro možnosti hlubší analýzy. Interkulturní dimenze a globalizační jevy ve vztahu ke vnímání značky jsou dalším tématem této studie. Studie je doplněna příklady našich a zahraničních výzkumů ukazujících na možnosti využití jednotlivých metodických přístupů při zkoumání této problematiky a konkrétní výsledky z šetření postojů české veřejnosti ke značce.
Klíčová slova: hodnota značky, styl značky, image značky
Vysekalová, Jitka (2002). Psychologické aspekty analýzy značky z marketingového hlediska. Československá psychologie, 46(1), 35-43.

Abstract not available.
Keywords: brand value, brand style, brand image