Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Depresivní poruchy v primární lékařské péči
Studie přináší přehled současných způsobů klasifikace depresivních poruch v hlavních klasifikačních systémech a hodnotí možnosti kompatibility obou systémů. Upozorňuje na ekonomické aspekty této skupiny onemocnění, a to jak z hlediska přímých, tak nepřímých nákladů. V další části studie jsou soustředěny údaje o epidemiologii depresivních poruch, a to jak na celosvětové úrovni, tak na úrovni EU a úrovni ČR. Navazují informace o hlavních intervenčních projektech, uskutečněných v zahraničí v zájmu zkvalitnění péče o depresivní pacienty lékaři prvního kontaktu. V rámci vlastního projektu autoři navázali spolupráci se dvěma skupinami praktických lékařů, z nichž první byla vyškolena ve speciálním kursu k efektivní detekci, diagnóze, terapii a prevenci depresí a obdržela metodický edukační materiál, s jehož pomocí prováděla po dobu šesti měsíců sledování výskytu depresivních poruch u svých pacientů, včetně diagnosticko-terapeutické strategie. Kontrolní skupina prováděla nejprve toto šestiměsíční sledování a teprve poté byla vyškolena. Porovnání výsledků obou skupin nasvědčuje celkově efektivnějšímu způsobu diagnostiky a terapie, včetně vyššího počtu detekovaných pacientů, adekvátnějšího způsobu léčby a statisticky významně se lišícího stavu pacinetů po šesti měsících sledování v případě první skupiny lékařů a jejich pacientů.
Klíčová slova: depresivní poruchy, klasifikace, možnosti zkvalitnění primární lékařské péče
Kebza, Vladimír - Paclt, Ivo (2002). Depresivní poruchy v primární lékařské péči. Československá psychologie, 46(1), 64-74.

Abstract not available.
Keywords: depressive disorders, classification, possible improving of primary care