Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky
V lednu 2001 byla dokončena rozsáhlá srovnávací studie NEAD 2000, zaměřená na zneužívání tabáku, alkoholu a nelegálních drog mezi středoškolskou mládeží ve věku 15 - 19 let. Projekt byl v roce 2000 realizován v 31 okresech ČR, v nichž byl prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťován rozsah zkušeností s alkoholem, tabákem a nelegálními drogami a postoje k nim. Text se ve své úvodní části zaměřuje na oblast terminologie a rozlišení základních skupin uživatelů drog. Autoři se dále zabývají pěti proměnnými vystihujícími rizikové chování ve vztahu k užívání legálních a nelegálních drog. Autoři prostřednictvím korelační analýzy těchto pěti proměnných poukazují na velmi úzký vztah mezi nimi, tedy mezi užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog, bez ohledu na právní statut těchto drog k populaci středoškoláků. Vedle očekávatelné souvislosti mezi pravidelným pitím a raným zážitkem opilosti autoři upozorňují na významnou souvislost mezi zkušeností s nelegální drogou a postojem směřujícím k opakování této zkušenosti.
Klíčová slova: školní studie, užívání drog, tabák, alkohol, nelegální drogy
Miovský, Michal - Urbánek, Tomáš (2002). Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky. Československá psychologie, 46(2), 165-177.

Abstract not available.
Keywords: school studies, drug use, tobacco, alcohol, illegal drugs