Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Akademický výkon a úspěch v 1. a 2. ročníku integrovaného studia medicíny na 3. LF UK: Prediktivní potenciál přijímacího řízení
Ve studii byla ověřována prediktivní validita přijímacího řízení v souvislosti s prospěchem v prvních čtyřech semestrech studia na 3. LF UK po zavedení nového curricula v roce 1996, jehož hlavním rysem je důraz na kauzálně integrovanou výuku medicíny.
Soubor tvořilo celkem 452 studentů 1. ročníku, přijatých ke studiu na 3., lékařskou fakultu UK v Praze v letech 1996 - 1999, kteří postoupili do 2. ročníku.
Výsledky jak multivariační lineární regresní analýzy, tak binární logistické regresní analýzy, podpořily předpoklad přiměřené prediktivní validity přijímacího řízení v souvislosti s akademickým výkonem i akademickým úspěchem.
Klíčová slova: studenti medicíny, akademický úspěch, binární logistická regresní analýza, multivariační lineární regresní analýza
Kožený, Jiří - Höschl, Cyril - Tišanská, Lýdie (2002). Akademický výkon a úspěch v 1. a 2. ročníku integrovaného studia medicíny na 3. LF UK: Prediktivní potenciál přijímacího řízení. Československá psychologie, 46(3), 208-218.

Abstract not available.
Keywords: medical students, academic achievement, binary logistic regression analysis, multivariate linear regression analysis