Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Sociálně založené nerovnosti ve zdraví: Současný vývoj ve světě a stav u nás
Psychologie zdraví v posledních letech přikládá značnou pozornost kromě osobnostních faktorů též sociálnímu kontextu jedince, jeho místu v sociální struktuře a jeho sociálně-ekonomickému statusu (SES). Postavení člověka ve společenské hierarchii a s tím související materiální, behaviorální a psychosociální faktory mohou být další významnou determinantou jeho zdraví a zdrojem sociálně založených nerovností ve zdraví, a to v neprospěch osob s nižším postavením v sociální hierarchii. Socioekonomický gradient se promítá do ukazatelů nemocnosti a úmrtnosti ve všech vyspělých západních společnostech. V příspěvku jsou uvedeny některé současné studie zabývající se danou problematikou ve světě i u nás. Z vlastního výzkumu provedeného na reprezentativním vzorku populace ČR vyplývá, že v subjektivně hodnoceném zdraví existují sociální nerovnosti, a to v tom smyslu, že osoby s nižším SES uvádějí horší zdravotní stav než osoby s vyšším SES.
Klíčová slova: nerovnosti ve zdraví, sociálně-ekonomický status, subjektivně hodnocené zdraví
Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír (2002). Sociálně založené nerovnosti ve zdraví: Současný vývoj ve světě a stav u nás. Československá psychologie, 46(3), 219-224.

Abstract not available.
Keywords: inequalities in health, SES, self-reported health