Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Vývoj a overenie validity škál emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP)
Je opísaný vývoj dvoch krátkych škál na meranie emocionálneho komponentu habituálnej subjektívnej pohody (Diener, 1994) a postupy a výsledky overovania ich reliability a validity. Štyri itemy obsahuje škála pozitívneho rozpoloženia (Cronabachova alfa = 0.77; N = 97) a šesť itemov obsahuje škála negatívneho rozpoloženia (alfa = 0.74; N = 97); zo širokého univerza deskriptorov boli identifikované pomocou exploratívnej faktorovej analýzy. V šiestich následných výskumoch na odlišných vzorkách (žiaci dvoch štátov, študenti, dospelí a seniori) replikovaná faktorová štruktúra potvrdila faktorovú invariantnosť škál od typu vzorky. Interkorelácie obidvoch škál (r = -0.23) dovoľujú interpretovať ich výsledky jako kvazi nezávislé. Koeficienty stability (r = 0.63 pre pozitívne rozpoloženie, r = 0.66 pre negatívne rozpoloženie) poukazujú na to, že frekvencia pozitívneho a negatívneho prežívania nie je jednoznačne determinovaná stabilnými osobnostnými dispozíciami. Hodnoty korelácií u šiestich roznych vzoriek (N = 1028) s konštruktovo príbuznými a konštruktovo vzdialenými škálami potvrdzujú konvergentnú a divergentnú validitu Škál emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP).
Klíčová slova: emocionální habituální subjektivní pohoda, měření, reliabilita, validita
Džuka, Jozef - Dalbert, Claudia (2002). Vývoj a overenie validity škál emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP). Československá psychologie, 46(3), 234-250.

Abstract not available.
Keywords: emotional habitual subjective well-being, assessment, reliability, validity