Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti
Príspevok oboznamuje s prvými skúsenosťami s novovytvorenou škálou týkajúcou sa merania životnej zmysluplnosti. Škála vychádza z trojkomponentového modelu zmyslu života (Reker, Wong, 1988), ktorý zdorazňuje tri základné aspekty životnej zmnysluplnosti: kognitívny (presvedčenia, kognitívne schémy, interpretácie), motivačný (hodnoty, ciele) a afektívny (šťastie, naplnenie, spokojnosť). Škála pozostáva z troch dimenzií odpovedajúcich týmto trom komponentom. Autor oboznamuje s procesom konštrukcie škály, ktorá bola vyvinutá na vzorke vysokoškolských študentov. Základné psychometrické vlastnosti poukazujú na adekvátnu faktorovú štruktúru škály, uspokojivú vnútornú konzistenciu a dobrú validitu vzhľadom na iné škály merajúce životnú zmysluplnosť.
Klíčová slova: smysl života, smysluplnost, škála
Halama, Peter (2002). Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti. Československá psychologie, 46(3), 265-275.

Abstract not available.
Keywords: meaning of life, meaningfulness, scale