Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Dětský autismus a jiné pervazivní poruchy: Vztah autistické psychopatologie k vybraným mozkovým strukturám
Cílem studie bylo prozkoumat vztah základních příznaků autismu k vybraným mozkovým strukturám. Byl zkoumán soubor 77 autistických pacientů (61 chlapců, 16 dívek) o průměrném věku 9,1 +/- 5,3 roku. Děti byly vyšetřeny observační škálou CARS, strukturovaným interview ADI-R, inteligenčním testem a strukturální magnetickou resonancí (MR; 1,5 Tesla). Na zobrazení MR byla hodnocena stránka kvalitativní (hrubá patologie) i kvantitativní (planimetrická měření šířky mozkové kůry, velikosti corpus callosum, amygdaly, hipokampu a nucleus caudatus).
55 pacientů ze souboru (79,7 %) bylo mentálně retardovaných. Celkový skór CARS byl 37,3 +/- 6,7 a nekoreloval významně s žádným rozměrem na MR obrazech. Některé subtesty dotazníku ADI-R významně korelovaly s velikostí corpus callosum, amygdaly, hippokampu a nucleus caudatus. Výsledky podporují úvahy o zapojení nucleus caudatus, hippokampu, corpus callosum a amygdaly v patogenezi dětského autismu.
Klíčová slova: dětský autismus, pervazivní vývojové poruchy, magnetická rezonance mozku, observační škála CARS, dotazník ADI-R
Hrdlička, Michal - Kulísek, Robert - Propper, Lukáš - Lisý, Jiří - Belšan, Tomáš - Neuwirth, Jiří - Komárek, Vladimír - Blatný, Marek - Urbánek, Tomáš (2002). Dětský autismus a jiné pervazivní poruchy: Vztah autistické psychopatologie k vybraným mozkovým strukturám. Československá psychologie, 46(4), 289-298.

Abstract not available.
Keywords: child autism, pervasive developmental disorders, magnetic brain resonance, CARS observation scale, ADI-R questionnaire