Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Osobná asistencia v podpore nezávislosti ľudí so zdravotným postihnutím
Predkladaná štúdia informuje o východiskách, cieľoch, obsahu a výsledkoch výskumu zameraného na fenomén nezávislosti v živote ľudí s ťažkým telesným postihnutím a podpornú funkciu osobnej asistencie pri jej budovaní. Výskumu sa zúčastnilo celkovo 243 respondentov vo veku minimálne 18 rokov, z toho 147 malo ťažké telesné postihnutie vedúce k odkázanosti na pomoc inej osoby pri zabezpečovaní bežných denných činností. Kontrolnú skupinu tvorilo 96 respondentov bez zdravotného postihnutia.
Skúmali sme rozdiely v reflektovanej miere vlastnej nezávislosti v živote respondentov s ťažkým telesným postihnutím a bez zdravotného postihnutia a rozdiely vo vnútornej fenomenológii (obsahu) nezávislosti z hľadiska zdrojov, ktoré ju podporujú, a zdrojov, ktoré ju obmedzujú. Uvedené rozdiely nás zaujímali aj vovnútri skupiny respondentov s ťažkým telesným postihnutím v závislosti od využívanej formy pomoci. Porovnávali sme výsledky užívateľov osobnej asistencie s užívateľmi iných, klasických foriem pomoci (opatrovateľskej služby, starostlivosti blízkymi príbuznými, starostlivosti v Domove sociálnych služieb). Výsledky výskumu sme komparovali so zisteniami iných odborníkov, ktorí sa uvedenej problematike venujú v kontexte psychológie, sociológie či sociálnej politiky a práce.
Klíčová slova: nezávislost, model zdravotního postižení, osobní asistence
Repková, Květoslava (2002). Osobná asistencia v podpore nezávislosti ľudí so zdravotným postihnutím. Československá psychologie, 46(4), 299-322.

Abstract not available.
Keywords: independence, disability model, personal assistance