Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Spoločenská a kultúrna podmienenosť osobnej identity
Štúdia vychádza z definovania osobnej identity na troch úrovniach: a) jako sebauvedomenia si svojej vnútornej rovnakosti, kontinuity, koherentnosti a autenticity; b) jako prežívania a vykonávania internalizovaných sociálnych rolí; c) jako prežívania odvodeného z poznania svojho členstva v sociálnych skupinách. Pozornosť sa venuje fenoménu nazvanému kultúrna relativita identity. Tento fenomén je uvedený do vzťahu k historickej evidencii o variáciach osobnej identity v rozličných spoločenských historických obdobiach. Súčasné pojednávania o kultúrnych dimenziach nazvaných individualizmus a kolektivizmus umožňujú vytvárať hypotézy o rozdieloch v konštruovaní osobnej identity. Po analýze týchto dimenzií sú skúmané nezávislé a vzájomne závislé konštrukty seba. Zdoraznené je spojenie a rozdiely medzi kultúrnou a psychologickou rovinou osobnej identity a navrhnuté sú problémy, ktoré si zasluhujú ďalšie štúdium.
Klíčová slova: osobní identita, kulturní relativita identity, sebedefinice v historickém vývoji, kulturní dimenze individualismu a kolektivismu, nezávislé a vzájemně závislé konstruování sebe
Bačová, Viera (1996). Spoločenská a kultúrna podmienenosť osobnej identity. Československá psychologie, 40(4), 321-337.

Abstract not available.
Keywords: personal identity, cultural relativity of the identity, self-definition in historical development, cultural dimensions of individualism and collectivism, independent and interdependent construals of self