Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Mýtus prvních tří let
Příspěvek do diskuse vyvolané knížkami J. T. Bruera (Myth of the First Three Years) a A. Gopnika et al. (The Scientist in the Crih) o využívání či zneužívání vědeckých podkladů k časné stimulaci intelektového vývoje dítěte. Spornou otázkou zůstává, zdali hyperstimulace dítěte v prvních letech života vede později k jeho trvale vyšší intelektové výkonnosti. Uvedeny jsou poznatky ze studií psychické deprivace v bývalém Československu, ze studií resilience, adopce, mentální retardace a tzv. intuitivního rodičovství. Vývojový předěl tří let je charakterizován z hlediska vývojové psychologie a dnešní evoluční teorie. Jeví se jako významný z hlediska emocionálního a sociálního vývoje, méně však z hlediska vývoje intelektového.
Klíčová slova: vývojová psychologie, stimulace, sociální vývoj, intuitivní rodičovství, resilience
Matějček, Zdeněk (2002). Mýtus prvních tří let. Československá psychologie, 46(4), 347-357.

Abstract not available.
Keywords: developmental psychology, stimulation, social development, intuitive parenting, resilience