Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
K současným výzkumným a terapeutickým přístupům ke zkouškové úzkosti
Příspěvek uvádí přehled výzkumů z oblasti zkouškového stresu a úzkosti a jejich zvládání, které byly provedeny převážně v posledních dvou desetiletích. Předkládá modely zkouškové úzkosti vypracované na základě kognitivních teorití, výsledky výzkumů zabývajících se kromě zkouškové úzkosti také dalšími emocemi u studentů v souvislosti se zkouškami (např. zkouškový stres, deprese) a uvádí českou verzi německého nástroje k měření zkouškové úzkosti. Výzkumy zaměřené na zvládání zkouškového stresu vymezují tři hlavní strategie - zaměřené na zvládnutí nebo řešení problému, zaměřené na emoce a vyhýbání. Jsou uváděny výzkumy, které studovaly vztah mezi uvedenými strategiemi a osobnostními proměnnými. V druhé části příspěvku jsou rozebrány terapeutické přístupy ke zkouškové úzkosti založené na behaviorálních a kognitivních principech. Je zmíněna historie používání jednotlivých technik a dikutována jejich účinnost. V závěru práce jsou uvedeny příklady komplexních kognitivně behaviorálních programů, jejichž účinnost byla ověřována v poradenské praxi v různých evropských zemích (Belgie, Holandsko, Španělsko, Slovensko).
Klíčová slova: zkouškový stres, zkoušká úzkost, kognitivně behaviorální terapie
Schneidrová, Dagmar (2002). K současným výzkumným a terapeutickým přístupům ke zkouškové úzkosti. Československá psychologie, 46(4), 369-376.

Abstract not available.
Keywords: exmination stress, test anxiety, cognitive behaviour therapy