Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Súčasné trendy psychológie tvorivosti - smerovanie k integrácii a systému
Potreba zásadnejšej integrácie v psychológii tvorivosti vychádza z doteraz nahromadeného množstva často rozporných poznatkov, ako aj z kritiky v rovine teoretickej, definičnej i metodologickej. Súčasný trend psychológie tvorivosti sa všeobecne dá charakterizovať ako snaha o integráciu, vytváranie validnejších systémov, prehodnocovanie niektorých konceptov, zabudovanie nových progresívnejších a hľadanie nových metodologických prístupov. Tieto snahy sa odrážajú vo vytváraní početných integračných modelov, ktoré navrhujú rámce pre výskum interakčných funkčných prepojení medzi komponentami tvorivosti. Doraz sa kladie zároveň na sociálno-environmentálne faktory a reálne životné situácie, resp. reálnu tvorivosť manifestovanú tvorivými výkonmi. Zárodky tohto úsilia na nižšej úrovni možno vidieť už na vývine poznatkov o "4P" psychológie tvorivosti. Patrí sem napr.: prekonávanie výlučnosti divergentného myslenia ako kognitívneho potenciálu tvorivosti a väčší doraz aj na konvergentné myslenie a ich vzájomnú prepojenosť, odklon od všeobecných statických charakteristík tvorivej osobnosti, snaha o integráciu kognitívnych a osobnostných aspektov tvorivosti v kognitívnom štýle, zvýraznenie sociálno-osobnostných vlastností a úlohy prostredia, ako aj jeho interakcie s osobnosťou. Najvyššiu úroveň syntézy predstavuje snaha o vytvorenie psychológie tvorivosti ako samostatnej interdisciplinárnej vednej disciplíny - kreatológie.
Klíčová slova: kognitivní, personální a interpersonální aspekty tvořivosti, vývoj konceptů, integrační a interakcionistické modely
Jurčová, Marta (2002). Súčasné trendy psychológie tvorivosti - smerovanie k integrácii a systému. Československá psychologie, 46(5), 385-403.

Abstract not available.
Keywords: cognitive, personal a interpersonal aspects of creativity, concept development, integrative a interaction models