Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Geriatrická stupnice životního postoje PGCMS: Struktura české verze metody
Struktura 17-položkové Geriatrické stupnice životního postoje byla ověřovaná na podkladě odpovědí seniorek ve věkovém pásmu 65 - 75 let žijících v komunitě. Na podkladě explorační faktorové analýzy a modelování strukturálních rovnic byly identifikované tři faktory prvního řádu (agitovanost, postoje k vlastnímu stárnutí, osamělost). Nálezy jsou ve shodě se třemi faktory identifikovanými v USA a japonském kulturním prostředí. Jelikož ekologická validita nálezů je omezena na soubor seniorek s aktivním přístupem k sociální realitě, mohou výsledky sloužit především jako vztahový rámec při posuzování životní spokojenosti a životního postoje seniorek s problémy při adaptaci na stárnutí.
Klíčová slova: životní spokojenost, Geriatrická stupnice životního postoje, PGCMS
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie (2002). Geriatrická stupnice životního postoje PGCMS: Struktura české verze metody. Československá psychologie, 46(5), 432-439.

Abstract not available.
Keywords: life satisfaction, PGCMS