Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Osvojování českých slovesných tvarů v raném věku
Výzkum osvojování mateřského jazyka ukázal, že osvojování slovesných tvarů v dětství lze smysluplně analyzovat za použití lingvistických kategorií. To poukazuje na velmi časnou znalost určitých aspektů gramatiky. Tato studie sleduje vývoj morfologie sloves v češtině a srovnává výsledky s některými současnými teoriemi osvojování gramatiky. Materiálem jsou vzorky běžné konverzace dvou dětí, Adély a Martiny. Adéliny vzorky pokrývají 7 měsíců vývoje a první byly pořízeny ve věku 1;10 (r.;m.); u Martiny bylo k dispozici 5 měsíců, od věku 1;11. Pro analýzu byly vybrány věty, které obsahovaly jedno plnovýznamové sloveso v deklarativním tvaru nebo infinitivu. Celkem bylo analyzováno 1351 Adéliných a 340 Martininých vět. V prvních vzorcích obou dětí jasně převažují tvary minulého příčestí a přítomné tvary 3 os. sg., zřídka se vyskytují infinitivy v pozici hlavního slovesa. U Martiny zůstává zastoupení tvarů podobné po celou dobu, zatímco u Adély došlo ke zřetelnému nárůstu v užívání přítomných tvarů jiných než 3. os. sg., a to mezi věkem 2;00 a 2;02. Tyto nálezy neodpovídají nálezům Mouckové (1999), podle kterých se v jazyce českých dětí objevuje stadium volného užívání infinitivů coby hlavních sloves. Prezentovaná data ovšem podporují teze, podle kterých mají děti omezenou schopnost užívat kategorií gramatické shody, čísla a osoby. Tato omezená schopnost nezpůsobuje explicitní chyby ve shodě, avšak umožňuje pouze užívání tvarů 3 os. sg.
Klíčová slova: vývojová psychologie, psycholingvistika, osvojování jazyka
Smolík, Filip (2002). Osvojování českých slovesných tvarů v raném věku. Československá psychologie, 46(5), 450-461.

Abstract not available.
Keywords: developmental psychology, psycholinguistics, acquisition of language