Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Účinnost skríningu psychických poruch pomocí testu slovních asociací
Autor ověřuje diagnostickou validitu WAT za použití standardních proměnných a parametrů kožního odporu na vzorcích 108 psychiatrických paciantů a 36 normálních probandů (vyvážených podle diagnózy, pohlaví a věku) a konstatuje, že metoda nedisponuje obecným diferenciálně diagnostickým potenciálem. Vytvoření adaptivního fuzzy systému rozlišujícího mezi normálními a psychiatricky léčenými probandy nicméně ústí v 75% klasifikační úspěšnost. Těžiště využití metody tak lze spatřovat zejména v oblasti skríningu psychických poruch. Inkrementální validita parametrů kožního odporu v tomto systému odpovídá cca 8 % správných kategorizací.
Analýza klasifikačního výkonu systému v závislosti na velikosti paměťové databáze naznačuje, že přesnost modelu již dosáhla limitu obsaženého v samotných datech a další zlepšení není pravděpodobné. Diagnostický potenciál metody však je patrně možné zlepšit doprovodným kvalitativním hodnocením testového výkonu.
Stručné srovnání adaptivního fuzzy systému s klasifikačními modely odvozenými pomocí logistické regrese dokumentuje srovnatelný prediktivní výkon fuzzy algoritmu, jehož využití pro hodnocení jiných diagnostických dat v rámci CBA (Computer Based Assessment) je nasnadě.
Klíčová slova: test slovních asociací, psychologická diagnostika, elektrodermální aktivita, adaptivní fuzzy systémy
Šlechta, Petr (2002). Účinnost skríningu psychických poruch pomocí testu slovních asociací . Československá psychologie, 46(6), 509-519 .

Abstract not available.
Keywords: word association test, psychological diagnostics, electrodermal activity, adaptive fuzzy systems