Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vnitřní konzistence české verze NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R)
Cílem této studie je dokumentovat základní psychometrické charakteristiky české verze NEO osobnostního inventáře, který je nejužívanější metodou pro diagnostiku pěti obecných dimenzí osobnosti. Inventář tvoří 5 škál (Neuroticismus, Extraverze, Otevřenost vůči zkušenosti, Přívětivost, Svědomitost), které se dále člení do 30 subškál. Česká verze metody byla předložena 1365 respondentům k sebeposouzení. Koeficienty reliability se pohybují v rozmezí od .91 (Neurotizmus, Svědomitost) do .88 (Přívětivost) u škál NEO-PI-R a od .81 (O1 Fantazie) do .29 (O6 Hodnoty) u subškál. Ve faktorové struktuře subškál odvozené z analýzy hlavních komponent a rotace Varimax při sebeposouzení dosahují faktorového náboje většího nebo rovného .30 na odpovídajícím faktoru všechny subškály. Pokud byl zaznamenán vyšší sekundární faktorový náboj na dalším faktoru lze tato zjištění věcně interpretovat. Byla zjištěna vysoká míra shody české a americké struktury NEO-PI-R. Byly naznačeny vývojové trendy pěti obecných charakteristik osobností. S věkem ubývá míry neurozitmu, extraverze a otevřenosti vůči zkušenosti a přibývá přívětivosti a svědomitosti. Ženy ve srovnání s muži udávají statisticky významně častěji vyšší míru neurotizmu, otevřenosti vůči zkušenosti a přívětivosti.
Klíčová slova: pětifaktorový model osobnosti, NEO osobnostní inventář (NEO-PI-R), základní psychometrické charakteristiky
Hřebíčková, Martina (2002). Vnitřní konzistence české verze NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R). Československá psychologie, 46(6), 520-535 .

Abstract not available.
Keywords: five-factors model of personality, NEO personality inventory (NEO-PI-R), basic psychometric characteristics