Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Ekologická teorie vnímání J. J. Gibsona
Studie se věnuje základním aspektům teorie přímého vnímání J. J. Gibsona (1904 - 1979). Vysvětluje Gibsonovu definici prostředí a porovnává ji s Koffkovým pojetím.
Vnímání je u Gibsona nově definováno, a to jako snímání smysluplné, použitelné informace. Zdrojem veškeré informace je prostředí, aktivita organismu spočívá v aktivním vyhledávání informace, nikoli však v konstruování informace z nápovědí (cues) či stimulů. Receptory organismu jsou vystaveny proměnlivému toku uspořádaných podnětů, jehož strukturace je závislá na prostředí. Transformující se tok stimulů obsahuje invarianty, neměnné složky, které jsou nositelem informace. Vnímání spočívá v extrakci těchto invariantů, ze stimulačního toku. Vývoj vnímání je proces, kdy se organismus učí snímat stále komplexnější invarianty.
Gibson vytvořil základ alternativní teorie kognitivních procesů. Vnímaná informace je základem veškerého poznávání světla. Slova a obrazy neobsahují informaci, ale nějak odkazují na informaci vnímanou. Informace je faktem prostředí, nemá charakter subjektivního konstruktu.
Klíčová slova: J. J. Gibson, ekologická teorie vnímání, vnímání, přímé vnímání
Smolík, Filip (1996). Ekologická teorie vnímání J. J. Gibsona. Československá psychologie, 40(4), 343-358.

Abstract not available.
Keywords: J. J. Gibson, ecological theory of perception, perception, direct perception