Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Maskulinita ako sociálna norma u adolescentných chlapcov a dievčat
Normy maskulinity chápeme ako sociálne a kultúrne predpisy o tom, ako by mal konať a prežívať muž. Cieľom predloženého výskumu bolo zistiť názory adolescentných chlapcov a dievčat na to, aké sú normy pre správanie a prežívanie mužov v našej spoločnosti. Účasníkmi a účastníčkami výskumu bolo 177 chlapcov a 170 dievčat vo veku 17-18 rokov z troch typov stredných škol, ktorí/é odpovedali na dotazník o maskulínnych normách. Po dvojmesačnom intervale od prvého zberu dát 116 chlapcov z prvej vzorky poskytlo sebahodnotenie vo výrokoch z prvého dotazníka. Zistili sme, že chlapci hodnotili seba v tradičných maskulínnych prejavoch rovnako alebo vyššíe ako hodnotili injunktívne normy maskulínneho správania. Ïalej sme zistili značný rozdiel v obsahu noriem maskulinity, ktoré uviedli dievčatá a chlapci. Chlapci vo významne vyššej miere uvádzali tradičné predstavy o mužskosti. Dievčatá odmietali agresivitu a zdorazňovali u mužov všeľudské vlastnosti (tolerantnosť, úprimnosť atď.)
Klíčová slova: rodové rozdíly, maskulinita, feminita, sociální normy, rodová socializace
Bačová, Viera - Matejovská, Ivana (2003). Maskulinita ako sociálna norma u adolescentných chlapcov a dievčat . Československá psychologie, 47(1), 19-30 .

Abstract not available.
Keywords: gender differences, masculinity, feminity, social norms, gender socialization