Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Starí rodičia ako zdroj sociálnej opory
Význam starých rodičov v živote ich vnúčat je síce všeobecne akceptovaný, no len veľmi zriedka i výskumne spracovaný problém. Zastúpenie starých rodičov v sociálnej sieti ich adolescentných vnúčat a súvislosti začlenenia starých rodičov do sociálnej siete s vybranými faktormi zdravia boli skúmané na vzorke adolescentov (1370 chlapcov a 1246 dievčat, priemerný vek 15 rokov). Štvrtina adolescentov uviedla starých rodičov ako súčasť ich sociálnej siete. Adolescenti, ktorí vnímali starých rodičov ako potencionálny zdroj sociálnej podpory sa od svojich rovesníkov líšili vyššou mierou sebaúcty, častejšie hodnotili svoj zdravotný stav ako vynikajúci alebo veľmi dobrý, uvádzali nižší výskyt subjektívnych zdravotných ťažkostí, vyššiu dlhodobú subjektívnu pohodu (kvalitu života) a celkovo vyššiu mieru sociálnej podpory. Štatisticky významný rozdiel nebol potvrdený iba v miere krátkodobej subjektívnej pohody. Tieto zistenia možu naznačovať pozitívny vplyv starých rodičov na kvalitu života ich adolescentných vnúčat, ale možu byť i prejavom celkovo lepších sociálnych zručností, bohatosti sociálnej siete.
Klíčová slova: sociální podpora, prarodičovstvo, adolescenti, zdraví, sebeúcta
Madarasová Gecková, Andrea - Šimová, E. - Van Dijk, Jitse P. (2003). Starí rodičia ako zdroj sociálnej opory . Československá psychologie, 47(1), 31-41 .

Abstract not available.
Keywords: social support, grand-parenting, adolescents, health, self-esteem