Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Psychologické súvislosti znovuzamestnania
Cieľom výskumu bolo identifikovať faktory, ktoré pozitívne ovplyvňujú zvládnutie nezamestnanosti a spoluposobia pri znovuzamestnaní sa. Psychologické súvislosti znovuzamestnania boli skúmané prostredníctvom zisťovania rozdielov v súboroch znovuzamestnaných a dlhodobo nezamestnaných respondentov v nasledovných štyroch oblastiach: 1. sebadovera a sebahodnotenie, 2. hodnotenie práce a jej významu v živote človeka, 3. presvedčenia o príčinách nezamestnanosti (kauzálne atribúcie), 4. osobnostné vlastnosti, ktoré pomáhajú zvládnuť náročné životné situácie.
Výsledky výskumu poukázali predovšetkým na významné rozdiely medzi výbermi v hodnotení sebauplatnenia, zdravotného stavu a príčin straty práce. V závere sa poukazuje na ďalšie možnosti výskumu v tejto oblasti, ako aj na limity nami získaných výsledkov.
Klíčová slova: nezaměstnanost, znovuzaměstnání, sebedůvěra, hodnota práce, kauzální atributy
Schraggeová, Milica - Rošková, Eva (2003). Psychologické súvislosti znovuzamestnania . Československá psychologie, 47(1), 42-55 .

Abstract not available.
Keywords: unemployment, re-employment, self-confidence, value of work, causal attributions