Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Současný výskyt epilepsie zhoršuje některé příznaky poruch autistického spektra
Cílem studie bylo objasnit vztah mezi přítomností epilepsie a autistickou psychopatologií. Byl vyšetřen soubor 77 pacientů autistického spektra (61 chlapců, 16 dívek) o průměrném věku 9,1 +/- 5,3 roku. K vyšetření byla použita observační škála CARS, semistrukturované interview ADI-R, Stanford Binetův inteligenční test a Gesselova vývojová škála. Klinické neurologické vyšetření zahrnovalo také EEG vyšetření.
79,7 % pacientů v souboru bylo mentálně retardovaných. Epilepsie se vyskytovala u 17 pacientů (22,1 %). Celkový průměrný skór CARS byl 37,3 +/- 6,7 a nekoreloval významně s výskytem epilepsie. Přítomnost epilepsie významně kladně korelovala s položkami škály CARS č. 2 ("imitace", p menší než 0,001) a č. 7 ("zraková reakce", p = 0,001) a se subškálami dotazníku ADI-R "neschopnost sdílet vzájemné potěšení" (p = 0,020), "neschopnost kompenzovat chybějící jazyk gesty" (p = 0,006) a "chybění spontánní symbolické nebo sociálně napodobivé hry" (p = 0,012). Naše výsledky prokazují, že současný výskyt epilepsie zhoršuje některé symptomy pervazivních vývojových poruch.
Klíčová slova: dětský autismus, pervazivní vývojové poruchy, epilepsie, CARS, ADI-R
Kulísek, Robert - Hrdlička, Michal - Propper, Lukáš - Komárek, Vladimír - Zumrová, Alena - Faladová, Ludvika - Blatný, Marek - Urbánek, Tomáš (2003). Současný výskyt epilepsie zhoršuje některé příznaky poruch autistického spektra . Československá psychologie, 47(2), 97-104 .

Abstract not available.
Keywords: childhood autism, pervasive developmental disorders, epilepsy, CARS, ADI-R