Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Gramatický rod a řečová produkce v mateřském a cizím jazyce
Tato studie se zabývá mentální reprezentací gramatického rodu v cizím a mateřském jazyce. Experimentálně se v ní prověřuje hypotéza, že jednou z příčin obtíží spojených s osvojováním a správnou produkcí gramatického rodu v cizím jazyce je interference rodu lemmat translačních ekvivalentů mateřského jazyka, resp. jejich odlišných rodových uzlů.
Během experimentu pojmenovávali probandi obrázky buď v cizím (českém), nebo v mateřském (německém) jazyce, a to za dvou podmínek: v tzv. krátké podmínce pojmenovávali obrázky holým substantivem, v tzv. dlouhé podmínce rozměrovým adjektivem (velký - malý, groß - klein). Polovina substantiv měla v obou jazycích kongruentní rod, druhá polovina nekongruentní.
Byly zjištěny dva důležité výsledky. Zaprvé byly reakční časy signifikantně pomalejší, jestliže se rody českých a německých translačních ekvivalentů lišily (nekongruentní podmínka). Zadruhé se v této podmínce dopouštěli probandi více chyb v rodě, než když byly rody translačních ekvivalentů kongruentní.
Tyto dva výsledky podporují výchozí hypotézu, že produkce gramatického rodu v cizím jazyce je ovlivňována tzv. efektem rodové interference mateřského jazyka. Kromě toho připomíná tento efekt v některých aspektech tzv. efekt rodové kongruence pozorovaný v experimentech s obrázky a slovními distraktory v mateřském jazyce: lemmata translačních ekvivalentů mateřského jazyka ovlivňují řečovou produkci v cizím jazyce podobným způsobem, jakým ovlivňují slovní distraktory pojmenovávání obrázků. Oba efekty prodlužují reakční latence a zapříčiňují chyby v nekongruentní podmínce. Studie dále rozebírá podobnosti a rozdíly mezi těmito efekty a modely řečové produkce v cizím jazyce.
Výsledky rovněž naznačují, že rody jazyků se stejným počtem a typem rodů jsou mapovány na tytéž generické rodové uzly, tj. že rodové uzly nejsou v takovém případě jazykově specifické. Dále potvrzují, že při řečové produkci v cizím jazyce jsou aktivovány a prohledávány lexikony cizího i mateřského jazyka paralelně a efekt rodové interference prokazuje, že lammata mateřského a cizího jazyka a jejich gramatické uzly soupeří při produkci v cizím jazyce o selekci. Plánovány jsou další experimenty, které mají rozšířit a upřesnit uvedené hypotézy.
Klíčová slova: gramatický rod, osvojování cizího jazyka, interference, řečová produkce, psycholingvistika
Bordag, Denisa (2003). Gramatický rod a řečová produkce v mateřském a cizím jazyce . Československá psychologie, 47(2), 105-121.

Abstract not available.
Keywords: grammatical gender, second language acquisition, interference, language production, psycholinguistics