Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Diskurzy homosexuality a vývin sexuálnej identity
Príspevok poskytuje prehľad troch základných paradigmatických koncepcií homosexuality a diskurzov, v ktorých sa realizujú (stigmatizujúci, liberálno-humanistický a postmoderný). Prednostne sa zameriava na detailné osvetlenie najmä postmoderného diskurzu o homosexualite, a to z dovodu jeho pomerne malej rozšírenosti. Autori v poslednej časti ilustrujú životnosť jednotlivých diskurzov o homosexualite na prehľade výskumov, ktoré sa v tejto oblasti realizovali na Slovensku a poukazujú na niektoré problémy spojené s netransparentnosťou použitého paradigmatického prístupu.
Klíčová slova: diskurs, homosexualita, sexuální identita
Červenková, Ivana - Bianchi, Gabriel (2003). Diskurzy homosexuality a vývin sexuálnej identity . Československá psychologie, 47(2), 122-134 .

Abstract not available.
Keywords: discourse, homosexuality, sexual identity