Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Teoretická úvaha nad pozdními následky psychické deprivace a subdeprivace
Je předložen pokus o výklad nálezů získaných srovnáváním čtyř skupin dospělých osob, jež v dětství vyrůstaly v prostředí ohrožujícím v různé míře jejich vývoj psychickou deprivací. Šlo o dnes dospělé osoby z dětských domovů, z individuální pěstounské péče, z SOS Dětských vesniček a osoby narozené prokazatelně z nechtěného těhotenství. Pátou skupinou je kontrolní skupina k "nechtěným dětem", která tu představuje přibližnou společenskou normu.
Výklad se opírá o teorii psychické deprivace a subdeprivace, o koncepci vývojových fází E. Eriksona, poznatky z experimentálně navozené deprivace u zvířat a o některé poznatky a zkušenosti z klinické psychologické praxe. Výsledkem je představa, že psychická deprivace tvoří pouze příhodnou půdu, na níž podle přítomnosti či nepřítomnosti dalších specifických vlivů vznikají odchylky od tzv. normálního psychosociálního vývoje osobnosti. Těmito exogenními vlivy jsou v daném případě především modely chování nejbližších vychovatelů, rozlišené podle pohlaví, tj. tedy chování mužského a ženského, otcovského a mateřského, s nimiž se dítě seznamuje ve specificky citlivém období školního věku.
Klíčová slova: psychická deprivace, psychická subdeprivace, dětské domovy, náhradní rodinná péče, nechtěné těhotenství
Matějček, Zdeněk (1996). Teoretická úvaha nad pozdními následky psychické deprivace a subdeprivace . Československá psychologie, 40(5), 369-375.

Abstract not available.
Keywords: psychological deprivation, psychological subdeprivation, children´s homes, foster family care, unwanted pregnancy