Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Komunikace adolescentů v prostředí internetu
Předkládaný výzkum je částí explorační studie zabývající se dospívajícími v prostředí internetu se zaměřením na komunikaci. Pro naplnění tohoto tématu autor zvolil kvalitativní metodologii - metodu zakotvené teorie. Vedl a analyzoval rozhovory s 16 dospívajícími ve věku 14 - 25 let. Polovina rozhovorů byla vedena prostřednitvím internetu a druhá polovina běžným způsobem za pomoci diktafonu.
Ve studii autor analyzuje virtuální komunikaci z pohledu kontextových modalit ve dvou rovinách - z pohledu dospívajících a v rovině jím pozorovaného rozdílu mezi reálnými a virtuálními rozhovory. Zabývá se specifiky komunikace z těchto dvou úhlů pohledu a popisuje přínosy a deficity tohoto typu komunikace. Definuje nový jev z prostředí virtuální komunikace - fenomén multiplicity komunikace, který popisuje v kontextu jeho možných příčin a důsledků.
Klíčová slova: elektronická komunikace, multiplicitní komunikace, adolescent, internet
Šmahel, David (2003). Komunikace adolescentů v prostředí internetu . Československá psychologie, 47(2), 144-156 .

Abstract not available.
Keywords: electronic communication, multiplicity of communication, adolescents, internet