Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Percipovanie školy, učenia sa a prevencie drogových závislostí - protektívny/rizikový faktor v prevencii drogových závislostí
Štúdia je venovaná sledovaniu percepcie, subjektívnemu zmyslu pojmov škola, učenie sa a prevencia drogových závislostí metódou sémantického diferenciálu. Bol overovaný vplyv pohlavia, miery konzumácie alkoholu, fajčenia a participácie na Rovesníckom programe prevencie drogových závislostí na percepciu kľučových pojmov. Teoretickým a metodickým východiskom programu bol konštruktivizmus, systemický prístup, v programe boli používané metódy aplikovanej sociálnej psychológie. V percepcii kľúčových pojmov boli identifikované faktory efektivity (užitočnosti), estetiky (pohody) a orientovanosti sa v percepcii kľúčových pojmov. Významné odlišnosti boli zistené v prevencii drogových závislostí v závislosti od účasti na Rovesníckom programe, a to v prospech rovesníkov, absolventov programu v porovnaní so spolužiakmi a ostatnými žiakmi, na škole ktorých nie sú rovesnícke programy realizované. Rovesníci vnímajú prevenciu drogových závislostí ako významne efektívnejšiu, príjemnejšiu, ako niečo, v čom je možné lepšie sa orientovať. Doležitým je zistenie, že škola je vnímaná ako niečo, čo je skor efektívne, v čom sa možno skor orientovať, ale ako niečo skor nepríjemné, neestetické. Škola, učenie sa a prevencia drogových závislostí bola vnímaná priaznivejšie dievčatami, abstinentmi a nefajčiarmi.
Klíčová slova: percepce školy, percepce učení se, protektivní/rizikové faktory, drogové závislosti, prevence
Orosová, Oåga - Salonna, Ferdinand (2003). Percipovanie školy, učenia sa a prevencie drogových závislostí - protektívny/rizikový faktor v prevencii drogových závislostí . Československá psychologie, 47(2), 157-168 .

Abstract not available.
Keywords: school perception, learning perception, protective/risk factors, drug dependencies, prevention