Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
K Fodorově koncepci významu
Studie se snaží ukázat determinovanost současného pohledu na sémantickou a ontologickou stránku duševních entit karteziánským paradigmatem novověké filozofie, který má zřetelné paralely s náhledy common-sense psychologie, a současně ukázat jeho nevhodnost pro výzkum individuálního významu jako psychologické proměnné. Přitom jsou podrobněji rozebrány koncepce J. Fodora, C. K. Ogdena a I. A. Richardse. Proti uvedenému paradigmatu je navrženo takové pojetí individuálního významu, které by umožňovalo jeho empirický výzkum. V rámci tohoto pojetí jsou v závěru diskutovány principy fungování psychosémantických metod a adekvátní interpretace jejich výsledků.
Klíčová slova: psychosémantika, kognitivní psychologie, novověká filozofie, individuální význam
Filip, Miroslav (2003). K Fodorově koncepci významu. Československá psychologie, 47(3), 193-205.

Abstract not available.
Keywords: psychosemantics, cognitive psychology, modern philosophy, individual meaning