Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Predikce psychosociálních charakteristik dospělých lidí na základě obrazu osobnosti v dětství a dospívání očima matek, učitelů a spolužáků
Byla analyzována data, získaná 25letým sledováním sloučené kohorty 220 jedinců, narozených z nechtěného těhotenství a 220 kontrolních jedinců. Cílem práce bylo vyhodnocení prediktability psychosociálních charakteristik ve věku 30 a 35 let na základě IQ z věku 9 let a posudků matek, učitelek a spolužáků o osobnostních charakteristikách sledovaných jedinců v devíti letech a posudků matek a učitelů v 15 letech. Analýza hlavních komponent posudků osobnostních rysů vedla u devítiletých k třem komponentám druhého řádu, jež byly interpretovány v terminologii pětifaktorové teorie jako svědomitost, extroverze a neuroticismus. Obdobná analýza dat o patnáctiletých vedla rovněž k třem hlavním komponentám druhého řádu, z nichž první dvě se shodovaly s řešením z dětství, avšak třetí komponentu nebylo možno interpretovat jako neuroticismus nýbrž jako egotismus. Hierarchické regresní analýzy s IQ a osobnostními komponentami z devíti (či patnácti) let jako prediktory ukázaly, že obraz dětské i adolescentní osobnosti predikuje s vysokou statistickou významností skór socializace (CPI), status zaměstnání, kriminalitu a poněkud slaběji skór deprese. Nejvýraznějším osobnostním prediktorem z devíti i patnácti let byla komponenta svědomitosti. IQ devítiletých predikoval tři z čtyř charakteristik dospělých, nejvýrazněji status jejich zaměstnání, jehož rozptyl samotný Wechslerův IQ vysvětlil z 30 %.
Klíčová slova: predikce charakteristik dospělých, struktura dětské osobnosti, struktura adolescentní osobnosti
Kubička, Luděk - Matějček, Zdeněk (2003). Predikce psychosociálních charakteristik dospělých lidí na základě obrazu osobnosti v dětství a dospívání očima matek, učitelů a spolužáků . Československá psychologie, 47(3), 206-219 .

Abstract not available.
Keywords: prediction of adults´ characteristics, childhood personality structure, adolescent personality structure