Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Prediktory sociální opory u české populace
Od souboru české populace (N=2638) byla získána data o sociální opoře, sociální síti, sociodemografické údaje a vybrané osobnostní charakteristiky. Byla provedena logistická regresní analýza (kroková metoda) s cílem určit prediktory sociální opory a sociální sítě. Jako prediktory sociální opory se podle našich výsledků mj. uplatňují Eysenckovy osobnostní dimenze (neuroticismus a extraverze), odolnost ve smyslu hardiness, socioekonomický status, pohlaví a věk. Jako prediktory sociální sítě byly mj. identifikovány extraverze, odolnost ve smyslu hardiness, socioekonomický status, pohlaví, věk a rodinný stav. Jako prediktory sociálních zdrojů jako celku se uplatnily extraverze, odolnost ve smyslu hardiness, socioekonomický status a pohlaví.
Klíčová slova: sociální opora, odolnost ve smyslu hardiness, extraverze, neuroticismus, socioekonomický status
Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír (2003). Prediktory sociální opory u české populace . Československá psychologie, 47(3), 220-229 .

Abstract not available.
Keywords: social support, personality hardiness, extraversion, neuroticism, SES